skip to Main Content
0477/ 656 102 wanda@allureskincare.be GRATIS VERZENDING VANAF €85

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Allure Skincare , met maatschappelijke zetel te Kalmthoutsesteenweg 275, 2995 Wuustwezel, België BTW BE0767 169 139 (hierna ‘Wanda van Oeffelen’) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij Wanda van Oeffelen.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Iedere met deze Voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien Wanda van Oeffelen deze schriftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik of als studiemateriaal.
Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen.
Wanda van Oeffelen is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wanda van Oeffelen is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.
Wanda van Oeffelen is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van Wanda van Oeffelen online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Wanda van Oeffelen.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– via bankkaart (Maestro)
– via iDEAL
– via Paypal

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Wanda van Oeffelen.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wanda van Oeffelen te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 48u na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen 48u na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties van de geleverde prestaties.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wanda van Oeffelen beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Wanda van Oeffelen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.
De verkoper, Wanda van Oeffelen, krijgt het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade. Aanvaarding van bankcheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en onze algemene voorwaarden blijven toepasselijk. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst als vergoeding voor verwijlinteresten en schadebeding worden beschouwd en daarna slechts als afkorting op de hoofdsom van de facturen.

Artikel 7: Klachten
Klachten omtrent de levering of niet conforme prestaties zijn slechts ontvankelijk wanneer zij schriftelijk en gemotiveerd worden geformuleerd middels een binnen 48u verzonden aan Wanda van Oeffelen op straffe van verval van elk recht. Een e-mail aan wanda@allureskincare.be wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.
Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de geleverde goederen op te schorten.

Artikel 8: Herroepingsrecht
Bij de producten die na aankoop rechtstreeks downloadbaar zijn , is om misbruik te voorkomen het herroepingsrecht op deze producten niet van toepassing.

Artikel 9: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien ongeacht welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Wanda van Oeffelen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: Wijziging Voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Wanda van Oeffelen ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Wanda van Oeffelen kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen (België) bevoegd.

Artikel 13: Leveringsvoorwaarden
De producten worden binnen de 2 werkdagen verzonden.

Artikel 14: Verbreking
Ingeval van verandering van de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de koper een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt Wanda van Oeffelen zich het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd het recht van
Wanda van Oeffelen op schadeloosstelling. Indien Wanda van Oeffelen van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswegen ontbonden zijn op datum van de verzending van een aangetekende brief die daartoe door Wanda van Oeffelen aan de koper wordt gericht en zal Wanda van Oeffelen gerechtigd zijn de geleverde doch onbetaalde goederen terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door Wanda van Oeffelen geleden schade.

Artikel 15: Hoofdelijkheid
Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en/of als koper optreden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst. Als een factuur op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt geschreven blijft de besteller hoofdelijk en ondeelbaar met de derde opzichtens Wanda van Oeffelen gehouden tot het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 16: Copyright (auteursrecht)/Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site en / of aangeboden via deze site zijn eigendom van Wanda van Oeffelen en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
Geen enkele van bovenstaande mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om het aangeboden materiaal voor persoonlijk gebruik te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Wanda van Oeffelen hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating heeft verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Close search
Winkelmand
Back To Top